Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pääkaupunkiseudun SP-Siivous Oy
y-tunnus 0837123-6
Råkilankuja 14
01120 Västerskog

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Annu Vaskimo
annu@spsiivous.fi

2. Rekisterin nimi ja sisältö

Pääkaupunkiseudun SP-Siivous Oy:n asiakasrekisteri. Rekisteröityinä ovat rekisterinpitäjän asiakkaat ja asiakasorganisaatioiden edustajat.

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat:

  • nykyisen tai potentiaalisen asiakassuhteen hoitaminen

  • luottotietojen tarkistus

  • asiakasviestintä

  • palveluiden tuottaminen

  • laskutus

4. Rekisteriin tallennettavat tiedot

Asiakasrekisteriin voimme tallentaa seuraavia tietoja:

  • Yhteystiedot (nimi, yrityksen y-tunnus, osoite, sähköposti, puhelinnumero, laskutustiedot)

  • Asiakkuustiedot (sopimus, työohjeet, asiakasnumero, asiakkuuden tila, maksutiedot, tiedot tilatuista palveluista / tuotteista sekä näiden ajankohdat, asiakassuhteeseen liittyvät muistiinpanot ja viestit)

5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä kohdassa 1 mainitulle yhteyshenkilölle.

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. Tarkastuspyynnön voi tehdä veloituksettomasti kerran vuodessa.

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Tietolähteet

Saamme asiakastiedot pääsääntöisesti joko suoraan asiakkaalta tai asiakkaan edustajalta. Luottotiedot tarkistamme kolmannen osapuolen tarjoaman palvelun välityksellä. Joissakin tapauksissa saatamme kerätä tietoa myös julkisista lähteistä. Verkkosivuillamme on käytössä Google Analytics -työkalu.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Emme luovuta tietoja markkinointitarkoituksiin Pääkaupunkiseudun SP-Siivous Oy:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Käsittelemme henkilötietoja niin kauan kuin asiakkuus on voimassa sekä tarpeellisen ajan asiakassuhteen päättymisen jälkeen. Säilytämme tietoja niin kauan kuin se on lainsäädännön mukaisesti sallittua. Poistamme henkilötiedot pyydettäessä, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen.

9. Henkilötietojen käsittelijät ja rekisterin suojaus

Henkilötietoja käsittelevät rekisterinpitäjän työntekijät ja alihankkijat, kukin sen mukaan mikä jokaisen työtehtävien suorittamiseksi on välttämätöntä. Rekisterin tiedot on suojattu teknisesti sekä rajattu käyttöoikeuksin. Tietoja käsittelevät henkilöt on ohjeistettu tietojen asianmukaiseen käsittelyyn ja heillä on salassapitovelvollisuus liittyen kaikkiin rekisteristä saamiinsa asiakastietoihin.

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyn osittain kolmansille osapuolille, joita ovat omat sidosryhmämme (mm. kirjanpitäjä, tilitoimisto). Takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

Mikäli turvatoimista huolimatta tapahtuu tietoturvaloukkaus, joka voi aiheuttaa riskin rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille, ilmoitamme siitä mahdollisimman pian tiedon saatuamme sekä asiakkaalle että valvontaviranomaiselle.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Emme siirrä henkilötietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

12. Tietosuojaselosteen päivitykset

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty 5.6.2024.